www.wegarecycling.cz


Komplexní služby v oblasti životního prostředí

Nabídka společnosti WEGA recycling s.r.o. na zajištění komplexních služeb v oblasti životního prostředí, funkce podnikového ekologa.

Nakládání s odpady:

 • zajištění nakládání s odpady  – zpracování, využívání, úprava a odstranění odpadu
 • zajištění legislativních požadavků nakládání s odpady- souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem, vypracování a aktualizace POH, vypracování provozních řádů skladů
 • zajištění řádného nakládání s odpady: označení shromažďovacích míst, vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů
 • vedení průběžné evidence odpadů
 • vypracování ročního hlášení o odpadech
 • zpracování vnitropodnikových směrnic
 • pravidelná kontrola pracoviště
 • účast ekologa na auditech a kontrolách veřejné správy
 • školení zaměstnanců

Ochrana ovzduší :

 • Kategorizace zdrojů znečišťování ovzduší
 • Zajištění měření emisí
 • Vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší
 • Vypracování ročního hlášení o provozování zdroje znečišťování ovzduší
 • Vypracování ročního hlášení o poplatcích za znečišťování ovzduší

Vodní hospodářství :

 • Zpracování provozních řádů na vodohospodářská zařízení
 • Zpracování Plánů opatření pro případ havárie (havarijních plánů) dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a vyhl. č. 450/2005 Sb.
 • Zpracování žádosti k povolení nakládání s vodami (odběr podzemní nebo povrchové vody, vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Další služby :

 • Vypracování dokumentace dle zákona o ekologické újmě
 • Poradenství v oblasti obalů – vypracování ročního hlášení o obalech
 • Prodej sorpčních prostředků, havarijních souprav, odmašťovacích kapalin
 • Prodej obalů a nádob pro odpadové hospodářství, prostředků pro skladové hospodářství
 • Prodej bezpečnostních tabulek dle požadavků zákazníka
 • Poradenství ohledně Integrovaného registru znečišťování

Forma služeb:

 • komplexní
 • jednorázové
 • poradenská činnost

V případě zájmu o naše služby, kontaktujte prosím našeho ekologa:
Ing. Jan Veselý, mobil: 602 298 061