www.wegarecycling.cz


Registrace do soutěže

Bez řádné registrace není účast v soutěži možná. Přihláška je platná vždy na daný školní rok.

Položky registrace označené * jsou povinné. Pokud nebudou všechny řádně zadány, registrace neproběhne.

Přihláška pro školní rok 2019/2020
**Platba bezhotovostně (faktura): na základě zaslaného vážního lístku (výkupky) firmou WEGA recycling s.r.o. si vystavíte fakturu.


Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech, v §18, ukládá, při předání kovového odpadu, povinnost dodavateli poskytnout a odběrateli zaevidovat níže uvedená data předávající osoby, jednající jménem dodavatele.

! Nutné vyplnit pouze při předání kovového odpadu (železo a barevné kovy)

Zadejte jméno, příjmení, datum narození, číslo OP a trvalé bydliště předávající osoby.


Údaje jsou evidovány v našem interním systému pouze pro níže uvedený účel a v žádném případě nejsou poskytovány třetím osobám. Děkujeme za pochopení.

Zobrazit Novelu zákona

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech §18: 3) Provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů provádějící sběr nebo výkupu odpadů je povinen při odběru nebo výkupu těchto odpadů identifikovat osoby, od kterých má v úmyslu odpady odebrat nebo vykoupit, identifikovat odebírané nebo vykupované odpady, vést evidenci o těchto skutečnostech, a to včetně data a hodiny odebírání nebo vykoupení odpadů. K plnění této povinnosti je provozovatel oprávněn vyžadovat k nahlédnutí průkazy totožnosti těchto osob; při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje provozovatel podle zvláštního zákona. (6) Identifikací osob se pro účely tohoto zákona rozumí zjištění obchodní firmy nebo názvu právnické osoby, adresy jejího sídla, identifikačního čísla osoby nebo odborného čísla přidělovaného v zahraničí a identifikace fyzické osoby jednacím jménem této právnické osoby při odběru nebo výkupu odpadů.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady §8: (3) Identifikací fyzických osob se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti každé z osob, od které byly odpady odebrány nebo vykoupeny.BEZPEČNOSTNÍ KÓD Získat nový kód