V roce 2019 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016327:

Úspory energie v provozovně Vavřineč

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na realizaci energetických úspor v rámci zpracovatelského procesu v provozovně Vavřineč. Společnost žadatele zde zpracovává veškeré recyklovatelné suroviny, které jsou sem sváženy a shromažďovány pomocí vlastních svozových kontejnerů a na místě jsou dále upravovány a zpracovávány. Energetická úspora bude realizována formou náhrady třech stávajících energeticky neúsporných technologií za nové a úsporné. Místem realizace jsou podnikatelské prostory žadatele ve Vavřinči.

Projekt řeší problém současné nadměrné spotřeby primárního paliva (nafty), ale i potřebu časté údržby a drobných oprav, aby byly stroje udržovány v chodu. Stroje jsou vcelku efektivní z hlediska absolutních hodnot dosahovaných výkonů, ale vzhledem k jejich věku a opotřebení je jejich poměrná (ve smyslu přepočtu na zpracovaný odpad) energetická efektivita zásadním slabým místem v celém procesu. Hlavní příčinou je nejen stáří strojů a tím i jejich motorových jednotek, ale také náročný provoz ve zpracovatelském procesu.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení spotřeby energie a ke snížení jednotkových variabilních nákladů na zpracovatelský proces.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2021.